AssurMifID-gedragsregels

AssurMiFID-gedragsregels*

Onze kantoren zijn gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en delen u in u dit verband volgende informatie mee:

 • 1. Aangeboden producten en diensten
 • 1.1. Informatie over het begrip “verzekeringsbemiddeling”

Onze kantoren bieden diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 • 1.2. Nummers van de takken en de titulatuur
 • 1. Ongevallen
 • 2. Ziekte
 • 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 • 4. Casco rollend spoorwegmaterieel
 • 5. Luchtvaartuigcasco
 • 6. Casco zee- en binnenschepen
 • 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
 • 8. Brand en natuurevenementen
 • 9. Andere schade aan goederen
 • 10. BA motorrijtuigen
 • 11. BA luchtvaartuigen
 • 12. BA zee- en binnenschepen
 • 13. Algemene BA
 • 14. Krediet
 • 15. Borgtocht
 • 16. Diverse geldelijke verliezen
 • 17. Rechtsbijstand
 • 18. Hulpverlening
 • 21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 • 22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 • 23. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 • 26. Kapitalisatieverrichtingen
 • 27. Beheer van collectieve pensioenfondsen.
 • 1.3. Polisvoorwaarden:

Via deze link vindt u de belangrijkste algemene verzekeringsvoorwaarden van de meeste verzekeringsmaatschappijen.

 • 2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

 • 3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.  Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website.

Er zijn echter ook klanten met wie wij een beheersovereenkomst afsluiten en die ons, voor onze diensten, zelf een vergoeding betalen.  In dat geval zien wij steeds af van de vergoeding die gebruikelijk in de premie van de verzekeringsonderneming vervat zit.

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

FSMA – Congresstraat 12-14 – 1000 Brussel
Ombudsman van de verzekeringen – de Meeûsquare 35 – 1000 Brussel